textarea行号

textarea带行数字序号插件ta-ln.js

ta-ln.js是一个很小的(小于1 kb) JavaScript插件,添加行号在< textarea / >元素上,行号将自动增加或减少与您键入的内容文本区域的大小。var input ...

jQuery添加Textarea行号插件

可为textarea添加行号的 jquery 插件。该插件可以为普通的 textarea 文本框在左侧添加一个行号,使用非常简单。
  • 标签查找|关于我们|格式化工具|bootstrapmb.com 版权所有 苏ICP备17077179号-2